สารจากคณบดี

พรปีใหม่ 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนชย์   นวลสระ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          เนื่องในศุภวาระขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2562 ที่จะมาถึงนี้ หากพรใดในโลกหล้าที่นับว่าเป็นพรอันประเสริฐ ขอจงดลบันดาล ให้พวกเราชาวคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุก ๆ ท่าน จงประสพแต่ความสุข ความเจริญ และความสำเร็จในชีวิตทั้งตนเองและครอบครัว ให้มีพลานามัยที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยต่าง ๆ มารบกวน ได้มีผลงานที่ดี ๆ เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมตลอดไป

ข่าวสารกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับสอง จากงานแข่งขันทักษะวิชาการและวัฒนธรรมฝรั่งเศสระดับชาติ

นักศึกษาของหลักสูตรภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันแสดงละครสั้น  (concours de saynète)​ และ รางวัลชมเชยการแข่งขันจัดบอร์ดนิทรรศการ (concours de panneau)

งานแสดงสินค้าOTOP สู่สากล จาก 6 จังหวัดภาคเหนือ

งานแสดงสินค้าOTOP สู่สากล จาก 6 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน

งานบริการข่าวสารวิชาการ

สารสนเทศหน่วยงาน