ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ เป็นสถานบันการศึกษาเชิงสร้างสรรค์บนฐานความเป็นไทยในระดับมาตรฐานสากล เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคมโลก

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและสากล
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนาศักยภาพของชุมชนและท้องถิ่น ตลอดจนระดับประเทศเพื่อสร้างความมั่งคงและเข้มแข้งทางสังคมและเศรษฐกิจ
 3. สร้างเครึอข่ายทางวิชาการและให้บริการวิชาการด้านที่ปรึกษาและการจัดฝึกอบรมแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
 4. สืบสานการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์และความยั่งยืน
 5. พัฒนาระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพทั้งในด้านความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและสากล 
 2. เพื่อส่งเสริมการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในด้านการสร้างองค์ความรู้ใหม่และ  การพัฒนาศักยภาพของชุมชนและท้องถิ่นให้เกิดความมั่นคง เข้มแข็ง และยั่งยืน 
 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายทางวิชาการในด้านการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การพัฒนาการวิจัยและการบริการด้านวิชาการและวิชาชีพร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 4. เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการคณะมีประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรม โปร่งใส และทันสมัยในสังคมโลกในยุคดิจิทัลเทคโนโลยี (Digital technology)
   

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และความคิดริเริ่มเชิงสร้างสรรค์ มีทักษะ ประสบการณ์และความชำนาญตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและสากลเพื่อสามารถประกอบอาชีพได้สอดคล้องกับตลาดแรงงานในอนาคต
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคณาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการด้านวิจัย นวัตกรรม และตำรา รวมทั้งการเผยแพร่ผลงานลงในวารสารที่ได้รับการรับรองหรือยอมรับในระดับชาติและนานาชาติตามเกณฑ์มาตรฐาน     
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมในสาขาวิชาชีพ ตลอดจนสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นให้คง ความเป็นเอกลักษณ์และเกิดความยั่งยืน
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการของคณะให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นสากล  เป็นธรรม และทันสมัยเพื่อให้เข้ากับสังคมโลกในยุคแห่งดิจิทัลเทคโนโลยี (Digital technology)
   

คติพจน์   "สร้างความโดดเด่นทางด้านภาษา ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมที่ยั่งยืน สู่ความเป็นสากลของโลกปัจจุบัน"

 

ค่านิยมหลัก HUSOC

H Harmony ความสามัคคีกลมเกลียว ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

U Uniqueness ความเป็นเอกลักษณ์ มีลักษณะเฉพาะ

S Service mind มีจิตอาสา จิตบริหาร

O Originality มีความคิดริเริ่ม

C Capability มีประสิทธิภาพ มีความสามารถ