รายนามผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้า\คณบดี

ที่ ปี พ.ศ. รายนาม หมายเหตุ
1 2518-2522 อาจารย์ชูรัฐ  ชูวงศ์ หัวหน้าคณะวิชา
2 2533-2526 รองศาสตราจารย์ปรีชา สุทธปรีดา หัวหน้าคณะวิชา
3 2527-2529 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูสิทธิ์  ชูชาติ หัวหน้าคณะวิชา
4 2530-2533 อาจารย์กมล  วัชรยิ่งยง หัวหน้าคณะวิชา
5 2534-2537 อาจารย์บพิตร  โกมลตรี หัวหน้าคณะวิชา
6 2538-2541 อาจารย์ประคอง  ฤกษ์วันเพ็ญ คณบดี
7 2542-2545 อาจารย์พูนรัตน์ แสงหนุ่ม คณบดี
8 2546-2547 อาจารย์พิชัย  กรรณกุลสุนทร คณบดี
9 2548-2551 อาจารย์พิชัย  กรรณกุบสุนทร คณบดี
10 2552-2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา คณบดี
11 2556-2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุทธ ประวัง คณบดี
12 2560-ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนชย์  นวลสระ คณบดี