ข่าวสารงานวิจัย

ข่าวสารงานวิจัย


ประกาศชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมและสนับสนุนการวิจัย

ขอเชิญร่วมส่งแนวคิดการวิจัย(Concept Paper) เพื่อพัฒนาเป็น Proposal สำหรับขอทุนวิจัย จาก ศจย. ปี 2562-2563

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ(ISIและSCOPUS)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ"โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System" รุ่นที่3

การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563(ครั้งที่ 2)

ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านญี่ปุ่นศึกษา ครั้งที่ 13

รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2562

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมของวารสารต่อเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4

ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานแสดงผลงานและการแลกเปลี่ยนแนวทางดำเนินงาน

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(Geographical Indications : GI)

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการอภิปรายให้ข้อเสนอแนะการวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2564

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ขอให้เร่งรัดงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2561 ให้แล้วเสร็จ

ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการเขียนโครงร่างการวิจัย

ขอให้เร่งรัดนักวิจัยให้ดำเนินการส่งงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงและติดตามสภาพการดำเนินงานปัจจุบันของงานวิจัย ประจำปี 2562

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ฯ

ขอเชิญร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและทบทวนแผนปฏิบัติการงานวิจัยและงานบริการวิชาการ

การนำเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติฯ ประจำปีงบประมาณ 2563