โครงการขับเคลื่อน โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ กิจกรรมสัมมนาการตลาด otop สู่สากล

เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัด “โครงการสัมมนาการตลาด OTOP สู่สากลภายใต้โครงการขับเคลื่อน โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” ณ โรงแรมอโมร่า จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นสืบเนื่องมากจากโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการยกระดับ และพัฒนาต่อยอดสินค้าจากภูมิปัญญาไทยในแต่ละท้องถิ่น โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการโดย ผศ.ดร.มาโนชย์ นวลสระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และตัดริ้บบิ้นเปิดงานโดย คุณนิสากร จึงเจริญธรรม (รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม) ฯพณฯ Ren Yisheng (กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่) ดร.กษิต พิสิษฐ์กุล (กรรมการบริหารและรองเลขาธิการสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย – จีน) และ ดร.แววดาว ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    กิจกรรมในวันที่ 29 มีนาคม 2562 นั้นเป็นการแสดงสินค้า OTOP ของผู้ประกอบการสินค้า OTOP ของทั้ง 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย น่าน พะเยา ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ได้แสดงผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP กับนักธุรกิจชาวจีนและชาวต่างชาติ เพื่อคัดสรรสินค้า OTOP ให้ตอบโจทย์ความต้องการสินค้าของนักธุรกิจชาวต่างชาติ นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังมีโอกาสที่จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปรึกษาหารือเกี่ยวกับสินค้ากับผู้ประกอบการท่านอื่นๆ เพื่อพัฒนาปรับปรุงสินค้าให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ส่วนในวันที่ 30 มีนาคม 2562 มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ตลาดออนไลน์และการส่งออกสู่ตลาดสากล” ให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าOTOP โดยวิทยากร คุณบรรณ ภุชงค์เจริญ   ผู้เชี่ยวชาญด้าน การตลาด การตลาดออนไลน์ และการขาย ซึ่งการอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ในการดำเนินธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน