งานเกษียณอายุราชการและการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561

บรรยากาศงานเกษียณอายุราชการและการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งใน ปี 2561 นี้ มีคณาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ 1 ท่าน คือ อาจารย์ไกรสิทธิ์ พิรุณ สังกัดภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 90 ปีราชภัฏเชียงใหม่

 

ื  

  

  

  

  

  

  

ิ