ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลกำรจัดสรรงบประมาณในวันที่ 22 เมษายน 2563

ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลกำรจัดสรรงบประมำณในวันที่ 22 เมษายน 2563