รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในโครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) จำนวน 17 คน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในโครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) จำนวน 17 คน