ประกาศ แต่งตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2562

เรื่อง แต่งตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

แต่งตั้งให้ นายไตรวิทย์ กันทะกาลัง นักศึกษาภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นนายกสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2563