การลงนามข้อตกลงความมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

5 มิถุนายน 2561 ผศ.ดร.มาโนชย์ นวลสระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุม ในพิธีลงนามข้อตกลงความมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ ณ ห้อง Excursion ชั้น 3 โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่