การประเมินคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ วงรอบ ปี 2560

5 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ วงรอบปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมสะบันงา