โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ

6 กรกฎาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดโครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่อง แนวทางและบทบาทหน้าที่ของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ เรื่องการจัดการเรียนรู้เพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 วิทยากรโดย คุณวิษณุ บ่างสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มด้านการพัฒนาองค์กร กลุ่มโรงแรมสุโกศล ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่