ขอเชิญร่วมส่งแนวคิดการวิจัย(Concept Paper) เพื่อพัฒนาเป็น Proposal สำหรับขอทุนวิจัย จาก ศจย. ปี 2562-2563