ขอเชิญร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและทบทวนแผนปฏิบัติการงานวิจัยและงานบริการวิชาการ

ขอเชิญร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและทบทวนแผนปฏิบัติการงานวิจัยและงานบริการวิชาการ