ขอให้เร่งรัดงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2561 ให้แล้วเสร็จ

ขอให้เร่งรัดงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2561 ให้แล้วเสร็จ