ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการอภิปรายให้ข้อเสนอแนะการวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2564

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการอภิปรายให้ข้อเสนอแนะการวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2564