ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(Geographical Indications : GI)

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(Geographical Indications : GI)