ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมของวารสารต่อเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมของวารสารต่อเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4