ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ 2 ท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ทั้ง 2 ท่าน

1. ดร.ณัฎฐ์ฤทัย อรุณศิโรจน์
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2561

 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สะสอง
ภาควิชาสังคมและวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาปรัชญา
ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561