ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ 5 ท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ทั้ง 5 ท่าน ดังนี้

1. อาจารย์นิล พันธุ์คงชื่น ภาควิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายสังคม (รหัส 6704)

ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2561

 

2. อาจารย์ ดร.ดุษฎี รังษีชัชวาล ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 7104) อนุสาขาวิชาภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (รหัส 710401)

ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2561

 

3. อาจารย์ ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน (รหัส 7115)

ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

 

4. อาจารย์ณัฐวัฒน์ โสมดี ภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ (รหัส 8102)

ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2561

 

5. อาจารย์ ดร.สุโข เสมมหาศักดิ์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (รหัส 6111)

ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2561