ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ 3 ท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ทั้ง 3 ท่าน ดังนี้

1. อาจารย์ ดร.รชฎ นุเสน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ (รหัส 7201) อนุสาขาวิชาวรรณคดีศึกษา (รหัส 720105)

ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2561

 

2. อาจารย์ ชัยรัตน์ นทีประสิทธิพร ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฐประศาสนศาสตร์ (รหัส 6102)

ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2561

 

3. อาจารย์ โสภิตา ถาวร ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (รหัส 7401)

ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2562