โครงการฝึกอบรมการสร้างแนวทางการสอนแนวใหม่ภายใต้ ยุคไทยแลนด์ 4.0

เมื่อวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดโครงการฝึกอบรมการสร้างแนวทางการสอนแนวใหม่ภายใต้ ยุคไทยแลนด์ 4.0 ณ โรงแรม Peach Blossom Resort จังหวัดภูเก็ต