บัณฑิตหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น เข้าพบคณบดีเพื่อรายงานตัวและรับพรก่อนเดินทางไปทำงานที่เรียวคัง

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บัณฑิตหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก เข้าพบคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อรายงานตัวและรับพรก่อนเดินทางไปทำงานที่เรียวคัง (โรงแรมสไตล์ญี่ปุ่น)ที่จังหวัดโออิตะ แหล่งรวมน้ำพุร้อนออนเซ็นของญี่ปุ่น
1. นางสาวดลยา ปิมแปง (บัณฑิตปี 58)
2. นายศุภฤกษ์ กาญจนพสุ (บัณฑิตปี 60)

เนื่องด้วยทางเจ้าของโรงแรมญี่ปุ่น ที่จังหวัดโออิตะ เดินทางมาประเทศไทยและเข้าพบคณบดีเมื่อช่วงเดือนเมษายน เพื่อประชาสัมพันธ์การรับบัณฑิตหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น เข้าทำงานด้านโรงแรมที่ประเทศญี่ปุ่น จากนั้นได้มีการติดต่อประสานงาน และคัดเลือกบัณฑิตที่สนใจ จนในที่สุดรุ่นแรกที่ผ่านการพิจารณาและได้สัญญาจ้างงานระยะเวลา 1 ปี จำนวน 2 คน ดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นโอกาสอันดีและเป็นความร่วมมือใหม่ของคณะ