ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่องการสรรหาให้ได้มาซึ่งหัวหน้าภาควิชา

ตามประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่องการสรรหาให้ได้มาซึ่งหัวหน้าภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงวันที่ 3 กันยายน 2561 กำหนดให้ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา ซึ่งเป็นบุคคลในภาควิชาสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยื่นใบสมัครเข้ารับการสรรหาบุคคลที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา ระหว่างวันที่ 10 – 17 กันยายน 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร รายละเอียด

www.human1.cmru.ac.th\file\ใบสมัครเข้ารับการสรรหา husoc01.docx

www.human1.cmru.ac.th\file\ใบเสนอชื่อรับการสรรหา husoc02.docx

www.human1.cmru.ac.th\file\แบบฟอร์มข้อมูล husoc03.docx