ประกาศกำหนดรายชื่อสถานฝึกประสบการณ์และระยะทาง ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศกำหนดรายชื่อสถานฝึกประสบการณ์และระยะทาง2-2563 << Download

การท่องเที่ยว << Download

ดนตรีไทย << Download

ดนตรีสากล << Download

นิติศาสตร์ << Download

การพัฒนาชุมชน << Download

ภาษาเกาหลี << Download

ภาษาจีน << Download

ภาษาญี่ปุ่น << Download

ภาษาไทย << Download

ภาษาฝรั่งเศส << Download

ภาษาอังกฤษ << Download

ภาษาอังกฤษธุรกิจ << Download

รัฐประศาสนศาสตร์ << Download

วัฒนธรรมศึกษา << Download

สารสนเทศและบรรณารักษศาสตร์ << Download