มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์