เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อหารือการจัดโครงการการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

13 พ.ย. 61 ผศ.ดร.มาโนชย์ นวลสระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ดร.สุโข เสมมหาศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย และ ดร.ขัตติยา กลัญทกะปกรณ์ อาจารย์ภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้าพบ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อหารือการจัดโครงการการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน