มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ เชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์และเผยแพร่ ในวรสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ เชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์และเผยแพร่ ในวรสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์