ประกาศรายชื่อ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการความคิดสร้างสรรค์ต่อการประกอบอาชีพในยุค Thailand 4.

ประกาศรายชื่อ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการความคิดสร้างสรรค์ต่อการประกอบอาชีพในยุค Thailand 4.0

วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลำ 08.00 - 17.00 น.

ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยำลัยราชภัฏเชียงใหม่