ประกาศฯ เรื่องการปิดมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่เป็นการชั่วคราว

ประกาศฯ เรื่องการปิดมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่เป็นการชั่วคราว