โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

23 ก.ค. 2561 คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และการบรรยายพิเศษเรื่อง การใช้ WIL กับการสอยในอุดมศึกษายุค Thailand 4.0 วิทยากรโดย คุณศักดิ์ชัย ปิ่นเพชร ที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน WIL วิทยาลัยดุสิตธานี ณ โรงแรม ยู นิมมาน เชียงใหม่