โครงการสัมมนาทิศทางการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดโครงการสัมมนาทิศทางการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 วิทยากรโดย รศ.ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา และ รศ.ดร.อัชกร วงศ์ปรีดี วันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงใหม่