คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ให้โอวาทแก่นักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนฯ ณ ประเทศไต้หวัน และนักศึกษาฝึกงาน โรงแรมรีเจนท์

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ผศ.ดร.มาโนชย์ นวลสระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้โอวาทแก่นักศึกษา ภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ และสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ที่ได้รับการคัดเลือกในโครงการแลกเปลี่ยนฯ เพื่อไปศึกษา ณ College of Management, National Chin - Yi University of Technology,Taiwan จำนวน 11 คน และ Tainan University of Technology,Taiwan จำนวน 3 คน พร้อมทุนสนับสนุนแก่นักศึกษาในโครงการดังกล่าว รวมถึง นักศึกษาภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่ได้รับคัดเลือกให้ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงแรมรีเจนท์ จำนวน 2 คน ณ ห้องประชุมสะบันงา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศ่าสตร์ฯ