ขอเชิญสมัครเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 6

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ขอเชิญสมัครเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 6

บัตรบอรนซ์เงิน : ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาจีน

อ่านรายละเอียดโครงการฯ http://www.human.cmru.ac.th/core/File/291.pdf

ใบสมัคร http://www.human.cmru.ac.th/core/File/292.pdf