งานบริการข่าวสารวิชาการ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์


รายชื่อกรรมการกำกับการสอบปลายภาคนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

เปิดรับสมัครการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) รุ่น 1

รายชื่อกรรมการกำกับการสอบกลางภาคนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

แบบฟอร์มเพิ่มชื่อ แก้ไข สถานที่ฝึกงานในระบบการฝึกงาน

ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเรียนดี กิจกรรมเด่น กิจกรรมตัวอย่าง ประจำปี 2562

หลักสูตรภาษาเกาหลี เปิดรับสมัครติวเข้ม EPS-TOPIK 30 ชั่วโมง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 7

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 7

รายชื่อกรรมการกำกับการสอบปลายภาคนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2561

ใบสมัครโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 7

รับสมัคร โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 7 "บัตรบรอนซ์เงิน : ภาษาอังกฤษ และ จีน"

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561

รายชื่อกรรมการกำกับการสอบกลางภาคนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคฯ รุ่นที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคฯ รุ่นที่ 1

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 3/2561

รายชื่อกรรมการกำกับการสอบปลายภาคนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

ประกาศ แต่งตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2562

รายชื่อกรรมการกำกับการสอบกลางภาคนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

รายชื่อกรรมการกำกับการสอบกลางภาคศูนย์แม่ริม ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

ดาว์นโหลด หนังสือขออนุญาตออกนิเทศนักศึกษา 2561

ขอเชิญร่วมงาน HU.SOC. Open House คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

รายชื่อกรรมการกำกับการสอบปลายภาคนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่องการสรรหาให้ได้มาซึ่งหัวหน้าภาควิชา

รายชื่อกรรมการกำกับการสอบกลางภาคนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 6

หลักสูตรวิชาภาษาญี่ปุ่น ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการญี่ปุ่น ครั้งที่ 21

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในโครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) จำนวน 17 คน

การจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศรายชื่อ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการความคิดสร้างสรรค์ต่อการประกอบอาชีพในยุค Thailand 4.

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุน ดร.แววดาว ลิ้มเล็งเลิศ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุน ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 6

ขอเชิญสมัครเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 6

กำหนดการโครงการความคิดสร้างสรรค์เพื่อการประกอบอาชีพในยุค Thailand 4.0

กำหนดการโครงการแนวทางการประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยว และการบริการบนเรือสำราญ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากกองทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561