งานบริการข่าวสารวิชาการ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุน ดร.แววดาว ลิ้มเล็งเลิศ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุน ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 6

ขอเชิญสมัครเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 6

กำหนดการโครงการความคิดสร้างสรรค์เพื่อการประกอบอาชีพในยุค Thailand 4.0

กำหนดการโครงการแนวทางการประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยว และการบริการบนเรือสำราญ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากกองทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

รายชื่อกรรมการกำกับการสอบปลายภาคนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2560

รายชื่อกรรมการกำกับการสอบกลางภาคนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2560

รายชื่อกรรมการกำกับการสอบปลายภาคนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนกับ Chin-yi University

รายชื่อกรรมการกำกับการสอบกลางภาคนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560