งานบริการข่าวสารวิชาการ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์


ขอเชิญร่วมงาน HU.SOC. Open House คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

รายชื่อกรรมการกำกับการสอบปลายภาคนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่องการสรรหาให้ได้มาซึ่งหัวหน้าภาควิชา

รายชื่อกรรมการกำกับการสอบกลางภาคนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 6

หลักสูตรวิชาภาษาญี่ปุ่น ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการญี่ปุ่น ครั้งที่ 21

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในโครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) จำนวน 17 คน

การจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศรายชื่อ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการความคิดสร้างสรรค์ต่อการประกอบอาชีพในยุค Thailand 4.

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุน ดร.แววดาว ลิ้มเล็งเลิศ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุน ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 6

ขอเชิญสมัครเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 6

กำหนดการโครงการความคิดสร้างสรรค์เพื่อการประกอบอาชีพในยุค Thailand 4.0

กำหนดการโครงการแนวทางการประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยว และการบริการบนเรือสำราญ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากกองทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

รายชื่อกรรมการกำกับการสอบปลายภาคนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2560

รายชื่อกรรมการกำกับการสอบกลางภาคนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2560

รายชื่อกรรมการกำกับการสอบปลายภาคนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนกับ Chin-yi University

รายชื่อกรรมการกำกับการสอบกลางภาคนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560