งานบริการข่าวสารวิชาการ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์


สำนักงาน กสทช. เชิญชวนส่งบทความลงตีพิมพ์ใรวารสารวิชาการ กสทช.

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ เชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์และเผยแพร่ ในวรสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฎอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมส่งบทความทางวิชาการ บทความวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาตริ ครั้งที่ 8

ประกาศรับสมัครสอบแชางขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ขยายเวลาการรับสมัครออนไลน์ จนถึงวันที่ 30 เม.ย. 63

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รับสมคัรคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศฯ ปิดทำการมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่เป็นการชั่วคราว (ฉบับบที่ 2)

สมัครรับทุนมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน(ฟูลไบรท์)

หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านวิชาการ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 2563

สำเนาหนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 5 เรื่อง

ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลกำรจัดสรรงบประมาณในวันที่ 22 เมษายน 2563

แบบฟอร์มโครงการปี64

การปรับระบบการทำงานของ TCAS63 และการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปี 2563

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เรื่อง Non-Degree Re Skill-Up Skill

ประกาศฯ เรื่องการปิดมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่เป็นการชั่วคราว

หันงสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2562

แบบฟอร์มเพิ่มชื่อ แก้ไข สถานที่ฝึกงานในระบบการฝึกงาน

การจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์