สารจากคณบดี

พรปีใหม่ 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนชย์   นวลสระ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          เนื่องในศุภวาระขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2562 ที่จะมาถึงนี้ หากพรใดในโลกหล้าที่นับว่าเป็นพรอันประเสริฐ ขอจงดลบันดาล ให้พวกเราชาวคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุก ๆ ท่าน จงประสพแต่ความสุข ความเจริญ และความสำเร็จในชีวิตทั้งตนเองและครอบครัว ให้มีพลานามัยที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยต่าง ๆ มารบกวน ได้มีผลงานที่ดี ๆ เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมตลอดไป

新聞

服務新聞


新聞

學術服務新聞


新聞

新聞局