สารจากคณบดี

         การบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ภายใต้การบริหารในขวบปีที่ผ่านมา มีหลายสิ่งหลายอย่างที่พวกเราได้ร่วมกันในการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดีจากคณาจารย์และนักศึกษาในทุกสาขาที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามภายใต้ยุคของการเปลี่ยนแปลงข่าวสาร สังคมเศรษฐกิจ รวมทั้งอีกหลายๆปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตบัณฑิตจึงทำให้เราต้องปรับตัวให้รวดเร็วเท่าทันกับทั้งปัจจัยที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ ดังนั้นทุกหลักสูตรจึงต้องหาแนวทางในการพัฒนาให้หลักสูตรต้องทันสมัย ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การเปิดสอนในสาขาวิชาต่างๆต้องคำนึงถึงคุณภาพมากยิ่งขึ้น กระบวนการเรียนการสอนต้องปรับเปลี่ยนมากขึ้น อีกทั้งการอาศัยความร่วมมือกับสถานประกอบการต่างๆก็มีความจำเป็นมากขึ้นเช่นเดียวกัน ตลอดจนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่างๆจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบสหกิจศึกษาที่สามารถตอบโจทก์ของตลาดแรงงานได้มากกว่าเดิม นอกจากนั้นการเพิ่มอาวุธหรือคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติมให้กับนักศึกษายังเป็นสิ่งจำเป็นที่คณะมนุษยศาสตร์ ยังได้ห็นความสำคัญต่อการผลิตบัณฑิตพันธ์ใหม่ให้กับมหาวิทยาลัย รวมทั้งทำให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจมากขึ้นในการส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มากขึ้น สำหรับการเตรียมการในการเปิดเรียนในปีการศึกษาใหม่ที่จะถึงนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้เตรียมโครงการในการพัฒนานักศึกษาในทุกหลักสูตรหลายกิจกรรมด้วยกัน ทั้งการพัฒนาเข้าสู่อาชีพ การสร้างผู้ประกอบการใหม่ การพัฒนาภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ตลอดจนการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน และภาครัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศในการเป็นแหล่งปฏิบัติ และการสร้างหลักสูตร Dual degree เพื่อเพิ่มคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างกับมหาวิทยาลัยอื่นๆให้มากยิ่งขึ้น

         ดังนั้นจึงคาดหวังได้ว่าในอนาคตหากเราร่วมแรงร่วมใจอย่างจริงจังในการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของเราต่อไปสามารถที่จะตอบโจทก์ให้กับตลาดแรงงานได้มากยิ่งขึ้น จึงเป็นภาระกิจหลักที่สำคัญของเราต่อไปในการทำงานอย่างจริงจังในอนาคตต่อไป

ข่าวสารกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การอบรมแนวคิดด้านการให้บริการ บ.พันทิพย์(1970)จำกัด

ภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดการอบรมแนวคิดด้านการให้บริการ ให้กับบริษัท พันทิพย์ (1970) จำกัด

โครงการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560

โครงการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560

โครงการฝึกอบรมการสร้างแนวทางการสอนแนวใหม่ภายใต้ ยุคไทยแลนด์ 4.0

โครงการฝึกอบรมการสร้างแนวทางการสอนแนวใหม่ภายใต้ ยุคไทยแลนด์ 4.0 ณ โรงแรม Peach Blossom Resort จังหวัดภูเก็ต

การลงนามข้อตกลงความมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

การลงนามข้อตกลงความมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

งานบริการข่าวสารวิชาการ

สารสนเทศหน่วยงาน