หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (Bachelor of Arts Program in Tourism)

Website : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

...
...
...
...
...
ปรัชญา
สามารถประกอบอาชีพ

บุคลากรด้านการท่องเที่ยวต้องตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยการประยุกต์ทฤษฎี แนวคิดและหลักการ บูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อสร้างนวัตกรรมในวิชาชีพสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ

 • ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
 • ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทางระบบออนไลน์
 • ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม เช่น Homestay, Hostel, AirBNB เป็นต้น
 • งานทางด้านธุรกิจท่องเที่ยว เช่น บริษัทนำเที่ยว บริษัทตัวแทนจำหน่ายทางการท่องเที่ยว ธุรกิจขายของที่ระลึก ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจสปา ธุรกิจร้านอาหาร/ภัตตาคารและเครื่องดื่ม เป็นต้น
 • งานทางด้านธุรกิจสายการบิน เช่น แผนกต้อนรับภาคพื้นดิน แผนกต้อนรับบนเครื่องบิน แผนกรับจองบัตรโดยสาร เป็นต้น
 • งานทางด้านธุรกิจโรงแรม เช่น แผนกต้อนรับส่วนหน้า แผนกรับจองห้องพัก แผนกการบริการอาหารและเครื่องดื่ม แผนกแม่บ้าน เป็นต้น
 • หน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการเสนอนโยบาย กำกับดูแลวางแผน และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เช่น เจ้าหน้าที่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เจ้าหน้าที่ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (Bachelor of Arts in Community Development)

Website : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

...
...
...
...
...
ปรัชญา
สามารถประกอบอาชีพ

ปรัชญาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มีความเชื่อว่า นักพัฒนาควรมีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีจิตสาธารณะ มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

 • นักวิชาการและนักปฏิบัติการชุมชน

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (Bachelor of Arts Program in English)

Website : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

...
...
...
...
...
ปรัชญา
สามารถประกอบอาชีพ

ความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยบูรณาการศาสตร์ที่ศึกษากับทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และสร้างสรรค์ ประกอบกับทักษะการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้และประกอบอาชีพ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น เข้าใจและยอมรับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมอื่น โดยคงไว้ซึ่งคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 • นักวิชาการภาษาอังกฤษ
 • เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
 • นักการศึกษา
 • นักแปล
 • เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานองค์กรอิสระ
 • พนักงานหน่วยงานเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เช่น พนักงานด้านการโรงแรม และการท่องเที่ยว
 • พนักงานหน่วยงานราชการที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เช่น เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (Bachelor of Arts Program in Business English)

Website : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

...
...
...
...
...
ปรัชญา
สามารถประกอบอาชีพ

พอเริ่มเรียนก้ได้งาน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มุ่งพัฒนาบุคคลให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรม เข้าใจในทฤษฎีและแนวคิดทางภาษาอังกฤษธุรกิจ มีทักษะความสามารถทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนใช้องค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนและสังคม มีความสำนึกต่อสังคม โดยคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของความเป็นไทยและความเป็นสากล อันส่งผลในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและดุลยภาพของท้องถิ่น

 • พนักงานสายการบิน
 • พนักงานโรงแรม
 • เลขานุการ
 • นักสื่อสารมวลชน
 • นักวิชาการภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • นักการศึกษา (ครู อาจารย์ วิทยากรอบรมพิเศษ)
 • นักแปล
 • ล่าม
 • เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
 • ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว
 • พนักงานส่งเสริมการขาย
 • พนักงานหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
 • พนักงานหน่วยงานต่างประเทศและองค์กรอิสระ

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ (Bachelor of Arts French for Service Industry)

Website : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

...
...
...
ปรัชญา
สามารถประกอบอาชีพ

มุ่งผลิตให้เป็นผู้มีความรู้ ยืดถือคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ มีทักษะชีวิตและมีทักษะความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ เสริมสร้างคุณภาพของท้องถิ่นและสังคมสู่ความเป็นสากล

 • เจ้าหน้าที่ประสานงานทัวร์ฝรั่งเศส
 • ธุรกิจท่องเที่ยวทางระบบออนไลน์ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส
 • เจ้าหน้าที่รับจองและต้อนรับธุรกิจโรงแรม
 • งานทางด้านธุรกิจท่องเที่ยว เช่น บริษัทนำเที่ยว บริษัทตัวแทนจำหน่ายทางการท่องเที่ยว ธุรกิจขายของที่ระลึก ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจสปา ธุรกิจร้านอาหาร/ภัตตาคารและเครื่องดื่ม เป็นต้น
 • งานทางด้านธุรกิจสายการบิน เช่น แผนกต้อนรับภาคพื้นดิน แผนกต้อนรับบนเครื่องบิน แผนกรับจองบัตรโดยสาร เป็นต้น
 • งานทางด้านธุรกิจโรงแรม เช่น แผนกต้อนรับส่วนหน้า แผนกรับจองห้องพัก แผนกการบริการอาหารและเครื่องดื่ม แผนกแม่บ้าน เป็นต้น
 • งานด้านธุรกิจอื่นๆที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส เช่นงานอสังหาริมทรัพย์และร้านอาหารฝรั่งเศส

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี (Bachelor of Arts Program in Korea)

Website : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

...
...
...
...
...
ปรัชญา
สามารถประกอบอาชีพ

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญด้านทักษะในการสื่อสารภาษาเกาหลี ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อเป็นรากฐานในการประกอบอาชีพ

 • พนักงานด้านภาษาเกาหลีในหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/รัฐวิสาหกิจ (พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานต้อนรับในโรงแรม พนักงานหน่วยงานของเกาหลี)
 • พนักงานแปล/ล่ามภาษาเกาหลี
 • บุคลากรทางการศึกษาด้านภาษาเกาหลี (ครูมัธยม ครูในสถาบันภาษาเอกชน)
 • เลขานุการในบริษัทเกาหลี หรือในบริษัทที่ใช้ภาษาเกาหลีในการดำเนินธุรกิจ

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (Bachelor of Arts Program in Chinese)

Website : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

...
...
...
...
...
ปรัชญา
สามารถประกอบอาชีพ

ภาษาจีน เป็นภาษาสากลที่มีความสำคัญในสังคมโลก การติดต่อสื่อสาร และเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นภาษาที่สำคัญในการผลักดันการพัฒนาท้องถิ่น

 • ล่าม นักแปล
 • พนักงานในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ
 • บุคลากรทางการศึกษา
 • ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน
 • ประกอบอาชีพอิสระ

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (Bachelor of Arts Program in Japanese)

Website : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

...
...
...
ปรัชญา
สามารถประกอบอาชีพ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรม อีกทั้งมีทักษะความสามารถทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและมีทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ควบคู่ไปกับการเรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของญี่ปุ่น ตลอดจนใช้องค์ความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม รวมถึงมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมโดยรวม

 • ล่าม
 • นักแปล
 • บุคลากรทางการศึกษา
 • พนักงานโรงแรม
 • พนักงานสายการบิน
 • ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว
 • พนักงานหน่วยงานราชการ
 • พนักงานหน่วยงานต่างประเทศ

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (Bachelor of Arts Program in Thai)

Website : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

...
...
...
...
ปรัชญา
สามารถประกอบอาชีพ

ผู้ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์จะสามารถนำความรู้ไปบูรณาการกับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง สร้างนวัตกรรมและอาชีพใหม่ ผสาน ความเป็นไทยเข้ากับสากล ภายใต้การดำรงอยู่ในสังคมยุคใหม่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่นและสังคมได้อย่างเหมาะสม สง่างาม และภาคภูมิใจ

 • เจ้าที่หน้าที่บริหารงานทั่วไปในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • บุคลากรทางการศึกษาสายสนับสนุน
 • พนักงานพิสูจน์อักษร
 • บรรณาธิการหนังสือ
 • ผู้ดูแลเว็บเพจและบล็อก
 • นักเขียน
 • ผู้พัฒนาเนื้อหาบนสื่อออนไลน์

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง (Bachelor of Arts Program in Performing Arts)

Website : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

...
...
...
...
...
ปรัชญา
สามารถประกอบอาชีพ

เรียนสนุก ปฏิบัติจริง มีรายได้ระหว่างเรียน

 • นักแสดง นักร้อง นาฎยศิลปิน
 • ผู้กำกับการแสดง ผู้อำนวยการผลิต
 • ผู้ฝึกสอนการแสดง นักออกแบบลีลา
 • ผู้เขียนบทละครเวที โทรทัศน์และภาพยนตร์
 • ผู้สร้างสรรค์รายการ
 • ผู้ออกแบบเพื่อการแสดง
 • ผู้ออกแบบแสง ผู้ออกแบบโปรดักชั่น
 • ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกาย/สไตลิสท์
 • ผู้ควบคุมการแสดง ผู้ควบคุมเวที
 • ผู้คัดเลือกนักแสดง
 • ผู้จัดการโครงการศิลปะการแสดง ผู้จัดการโปรดักชั่นละครเวที โทรทัศน์ และภาพยนตร์
 • บุคลากรด้านการบริหารจัดการด้านศิลปะการแสดง
 • บุคลากรทางการศึกษาด้านศิลปะการแสดง
 • นักวิจารณ์ละครและภาพยนตร์
 • นักวิชาการด้านศิลปะการละครและนาฏกรรมพินิจ
 • นักการละครเพื่อการพัฒนา
 • ที่ปรึกษาด้านศิลปะการแสดง
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านศิลปะการแสดง

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา (Bachelor of Arts Program in Cultural Studies)

Website : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

...
...
...
...
...
ปรัชญา
สามารถประกอบอาชีพ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา ตอบสนองการอนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้วยความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม

 • นักวิชาการวัฒนธรรม
 • นักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยด้านวัฒนธรรม
 • ผู้ช่วยนักโบราณคดี
 • ภัณฑารักษ์และเจ้าหน้าที่ประจำพิพิธภัณฑ์
 • วิทยากรและที่ปรึกษาทางด้านวัฒนธรรม
 • นักจัดการวัฒนธรรม
 • ผู้ประกอบการงานด้านวัฒนธรรม

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (Bachelor of Arts (Information and Library Science)

Website : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

...
...
...
...
...
ปรัชญา
สามารถประกอบอาชีพ

นักสารสนเทศที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการสารสนเทศ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาชีพ นำไปสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน

 • บรรณารักษ์
 • นักสารสนเทศ
 • นักเอกสารสนเทศ
 • นักจดหมายเหตุ
 • นักจัดการสารสนเทศท้องถิ่น
 • นักวิชาการสารสนเทศ
 • นักจัดการฐานข้อมูล
 • นักจัดการสารสนเทศขององค์กร
 • นักออกแบบเว็บไซต์
 • นักจัดการเนื้อหาดิจิทัล
 • นักวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ
 • อาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับงานสารสนเทศ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (Bachelor of Education Program in Social Studies)

Website : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

...
...
...
...
...
ปรัชญา
สามารถประกอบอาชีพ

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (Bachelor of Education Program in Music Education)

Website : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

...
...
...
...
...
ปรัชญา
สามารถประกอบอาชีพ

 • ครู อาจารย์
 • นักดนตรีอาชีพ
 • วิศวกรเสียง (Sound Engineer)
 • โปรดิวเซอร์ (Producer)
 • นักออกแบบเสียง (Music Creative)
 • ผู้ควบคุมการผลิตงานดนตรี (Music Director)
 • นักวิชาการดนตรี
 • ประกอบธุรกิจดนตรี
 • นักประพันธ์และนักเรียบเรียงเสียงประสาน

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (Bachelor of Education Program in English)

Website : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

...
...
...
...
ปรัชญา
สามารถประกอบอาชีพ

ความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยบูรณาการศาสตร์ที่ศึกษากับทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และสร้างสรรค์ ประกอบกับทักษะการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้และประกอบอาชีพ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น เข้าใจและยอมรับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมอื่น โดยคงไว้ซึ่งคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 • ครู อาจารย์
 • เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
 • นักการศึกษา
 • นักแปล
 • เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานองค์กรอิสระ
 • พนักงานหน่วยงานเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เช่น พนักงานด้านการโรงแรม และการท่องเที่ยว
 • พนักงานหน่วยงานราชการที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เช่น เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (Bachelor of Education Program in Chinese)

Website : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

...
...
...
...
...
ปรัชญา
สามารถประกอบอาชีพ

ภาษาจีน เป็นภาษาสากลที่มีความสำคัญในสังคมโลก การติดต่อสื่อสาร และเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นภาษาที่สำคัญในการผลักดันการพัฒนาท้องถิ่น

 • ครู อาจารย์
 • ล่าม นักแปล
 • พนักงานในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ
 • บุคลากรทางการศึกษา
 • ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน
 • ประกอบอาชีพอิสระ

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (Bachelor of Education Program in Thai)

Website : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

...
...
...
...
...
ปรัชญา
สามารถประกอบอาชีพ

ผู้ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์จะสามารถนำความรู้ไปบูรณาการกับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง สร้างนวัตกรรมและอาชีพใหม่ ผสาน ความเป็นไทยเข้ากับสากล ภายใต้การดำรงอยู่ในสังคมยุคใหม่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่นและสังคมได้อย่างเหมาะสม สง่างาม และภาคภูมิใจ

 • ครู อาจารย์
 • เจ้าที่หน้าที่บริหารงานทั่วไปในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • บุคลากรทางการศึกษาสายสนับสนุน
 • พนักงานพิสูจน์อักษร
 • บรรณาธิการหนังสือ
 • ผู้ดูแลเว็บเพจและบล็อก
 • นักเขียน
 • ผู้พัฒนาเนื้อหาบนสื่อออนไลน์

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (Bachelor of Education Program in Arts Education)

Website : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

...
...
...
...
...
ปรัชญา
สามารถประกอบอาชีพ

 • ครู อาจารย์
 • นักออกแบบกราฟิก
 • นักออกแบบสื่อมัลติมีเดีย
 • ช่างภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
 • ผู้ทำงานร่วมกับ นักออกแบบสื่อออนไลน์ ทำงานร่วมกับ Youtuber
 • นักออกแบบสื่อ Digital Marketing
 • ช่างศิลป์
 • ผู้ประกอบการทางด้านศิลปะและการออกแบบ

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (Bachelor of Education Program in Thai Dramatic Arts)

Website : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

...
...
...
...
ปรัชญา
สามารถประกอบอาชีพ

เรียนสนุก ปฏิบัติจริง มีรายได้ระหว่างเรียน

 • ครู อาจารย์
 • นักแสดง นักร้อง นาฎยศิลปิน
 • ผู้กำกับการแสดง ผู้อำนวยการผลิต
 • ผู้ฝึกสอนการแสดง นักออกแบบลีลา
 • ผู้เขียนบทละครเวที โทรทัศน์และภาพยนตร์
 • ผู้สร้างสรรค์รายการ
 • ผู้ออกแบบเพื่อการแสดง
 • ผู้ออกแบบแสง ผู้ออกแบบโปรดักชั่น
 • ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกาย/สไตลิสท์
 • ผู้ควบคุมการแสดง ผู้ควบคุมเวที
 • ผู้คัดเลือกนักแสดง
 • ผู้จัดการโครงการศิลปะการแสดง ผู้จัดการโปรดักชั่นละครเวที โทรทัศน์ และภาพยนตร์
 • บุคลากรด้านการบริหารจัดการด้านศิลปะการแสดง
 • บุคลากรทางการศึกษาด้านศิลปะการแสดง
 • นักวิจารณ์ละครและภาพยนตร์
 • นักวิชาการด้านศิลปะการละครและนาฏกรรมพินิจ
 • นักการละครเพื่อการพัฒนา
 • ที่ปรึกษาด้านศิลปะการแสดง
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านศิลปะการแสดง

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (Bachelor of Laws Program)

Website : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

...
...
...
...
...
ปรัชญา
สามารถประกอบอาชีพ

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มุ่งผลิตบัณฑิตทางนิติศาสตร์ให้ถึงพร้อม ด้วยความรู้ คู่คุณธรรมและสามารถนำกฎหมายไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา พร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

 • ข้าราชการตุลาการในศาลยุติธรรม/ศาลปกครอง
 • ข้าราชการอัยการ
 • ตำรวจ ทหาร
 • ทนายความ
 • นิติกร
 • ที่ปรึกษากฎหมาย
 • พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
 • นักวิชาการหรือนักวิจัยด้านกฎหมาย
 • บุคลากรทางการศึกษา
 • นักธุรกิจหรืออาชีพอิสระ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (Bachelor of Science Program in Geography and Geoinformatics )

Website : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

...
...
...
...
...
ปรัชญา
สามารถประกอบอาชีพ

-

 • นักภูมิศาสตร์
 • นักภูมิสารสนเทศ
 • นักวิชาการแผนที่และภาพถ่าย
 • นักวิจัย
 • นักวางแผนจัดการเชิงพื้นที่
 • บุคลากรทางการศึกษาด้านภูมิศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (Bachelor of Public Administration Program in Public Administration)

Website : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

...
...
...
...
...
ปรัชญา
สามารถประกอบอาชีพ

บัณทิตที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารงานภาครัฐ ประยุกต์ ใช้งาน และบูรณาการ องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ องค์ความรู้ด้านแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ด้านนโยบายสาธารณะ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านการคลังและงบประมาณ ด้านการบริหารงานท้องถิ่น และองค์ความรู้ด้านองค์การและ การจัดการได้อย่างเหมาะสม ตระหนักถึงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มีจิตสำนึกสาธารณะ มีภาวะผู้นำมีคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • เจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 • เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • พนักงานรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน
 • พนักงานบริษัทเอกชน
 • ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • อาชีพอิสระ หรือ ธุรกิจส่วนตัว

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล (Bachelor of Arts Program in Western Music)

Website : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

...
...
...
...
...
ปรัชญา
สามารถประกอบอาชีพ

ความเชี่ยวชาญด้านดนตรีสากลและเทคโนโลยีดนตรีสามารถบูรณาการกับงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • นักดนตรีอาชีพ
 • วิศวกรเสียง (Sound Engineer)
 • โปรดิวเซอร์ (Producer)
 • นักออกแบบเสียง (Music Creative)
 • ผู้ควบคุมการผลิตงานดนตรี (Music Director)
 • นักวิชาการดนตรี
 • ประกอบธุรกิจดนตรี
 • นักประพันธ์และนักเรียบเรียงเสียงประสาน

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (Bachelor of Arts Program in Arts and Design)

Website : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

...
...
...
...
...
ปรัชญา
สามารถประกอบอาชีพ

บัณฑิตศิลปะและการออกแบบ มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาศิลปะและการออกแบบประกอบด้วยความคิดสร้างสรรค์ โดยสามารถบูรณาการความรู้และทักษะในวิชาต่าง ๆ และสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุด เป็นส่วนเสริมสร้างชีวิต สร้างอนาคต สร้างสังคม รวมทั้งคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทยและพัฒนาสู่ความเป็นสากล

 • นักออกแบบกราฟิก
 • นักออกแบบสื่อมัลติมีเดีย
 • ช่างภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
 • ผู้ทำงานร่วมกับ นักออกแบบสื่อออนไลน์ ทำงานร่วมกับ Youtuber
 • นักออกแบบสื่อ Digital Marketing
 • ช่างศิลป์
 • ผู้ประกอบการทางด้านศิลปะและการออกแบบ

ระดับปริญญาโท
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา

Website : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

...
ประธานกรรมการ
...
...
ปรัชญา
สามารถประกอบอาชีพ

ความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยบูรณาการศาสตร์ที่ศึกษากับทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และสร้างสรรค์ ประกอบกับทักษะการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้และประกอบอาชีพ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น เข้าใจและยอมรับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมอื่น โดยคงไว้ซึ่งคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 • ครู อาจารย์
 • เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
 • นักการศึกษา
 • นักแปล
 • เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานองค์กรอิสระ
 • พนักงานหน่วยงานเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เช่น พนักงานด้านการโรงแรม และการท่องเที่ยว
 • พนักงานหน่วยงานราชการที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เช่น เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง