ข้อมูลคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อัตลักษณ์
ส่งเสริมพหุวิทยาการ เพื่อสืบสานท้องถิ่นให้ยั่งยืน

ปรัชญา
มนุษย์คุณภาพ สังคมคุณธรรม

วิสัยทัศน์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มุ่งพัฒนานวัตกรรมทางสังคมบนฐานสหวิทยาการเพื่อสร้างรากฐานท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ครุศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิภายใต้สังคมวิถีใหม่ ในรูปแบบดิจิทัลไลฟ์ (Digital Life)
2. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ
3. ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมระดับสากล
4. ส่งเสริมสหวิทยาการสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และครุศาสตร์ให้มีความเข้มแข็ง
5. บริหารจัดการเชิงสร้างสรรค์ผ่านการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนแบบรวดเร็วและทันสมัย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีทักษะ และสมรรถนะทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพเป็นไปตามมาตรฐานสากลภายใต้สังคมวิถีใหม่ในรูปแบบดิจิทัลไลฟ์ (Digital Life)
2. เพื่อนำองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยไปบริการวิชาการให้ท้องถิ่น
3. เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษามีความตระหนักและสำนึกในศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายในระดับสากล
4. เพื่อแสดงศักยภาพด้านวิชาการให้เป็นที่ยอมรับทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
5. เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีในการทำงานผ่านการมีส่วนร่วมของประชาคมในรูปแบบสังคมดิจิทัล (Digital)

หลักในการบริหารงาน
“ยึดหลักธรรมาภิบาล สร้างสังคมวิชาการแบบมีส่วนร่วม”

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสายมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และครุศาสตร์ทั้งระบบ (Reprofile) เพื่อสร้างบัณฑิตจิตอาสาและมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยเพื่อรับใช้ท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการทุนทางวัฒนธรรม และสืบสานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานการมีส่วนร่วมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

คติพจน์
"สร้างความโดดเด่นทางด้านภาษา ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมที่ยั่งยืน สู่ความเป็นสากลของโลกปัจจุบัน"

ค่านิยมหลัก HUSOC
H Harmony ความสามัคคีกลมเกลียว ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
U Uniqueness ความเป็นเอกลักษณ์ มีลักษณะเฉพาะ
S Service mind มีจิตอาสา จิตบริหาร
O Originality มีความคิดริเริ่ม
C Capability มีประสิทธิภาพ มีความสามารถ