ข้อมูลคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อัตลักษณ์
ส่งเสริมพหุวิทยาการ เพื่อสืบสานท้องถิ่นให้ยั่งยืน
วิสัยทัศน์
เป็นสถานบันการศึกษาเชิงสร้างสรรค์บนฐานความเป็นไทยในระดับมาตรฐานสากล เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคมโลก

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและสากล
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนาศักยภาพของชุมชนและท้องถิ่น ตลอดจนระดับประเทศเพื่อสร้างความมั่งคงและเข้มแข้งทางสังคมและเศรษฐกิจ
3. สร้างเครึอข่ายทางวิชาการและให้บริการวิชาการด้านที่ปรึกษาและการจัดฝึกอบรมแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
4. สืบสานการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์และความยั่งยืน
5. พัฒนาระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพทั้งในด้านความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและสากล
2. เพื่อส่งเสริมการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในด้านการสร้างองค์ความรู้ใหม่และ การพัฒนาศักยภาพของชุมชนและท้องถิ่นให้เกิดความมั่นคง เข้มแข็ง และยั่งยืน
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายทางวิชาการในด้านการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การพัฒนาการวิจัยและการบริการด้านวิชาการและวิชาชีพร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการคณะมีประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรม โปร่งใส และทันสมัยในสังคมโลกในยุคดิจิทัลเทคโนโลยี (Digital technology)

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และความคิดริเริ่มเชิงสร้างสรรค์ มีทักษะ ประสบการณ์และความชำนาญตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและสากลเพื่อสามารถประกอบอาชีพได้สอดคล้องกับตลาดแรงงานในอนาคต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคณาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการด้านวิจัย นวัตกรรม และตำรา รวมทั้งการเผยแพร่ผลงานลงในวารสารที่ได้รับการรับรองหรือยอมรับในระดับชาติและนานาชาติตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมในสาขาวิชาชีพ ตลอดจนสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นให้คง ความเป็นเอกลักษณ์และเกิดความยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของคณะให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นสากล เป็นธรรม และทันสมัยเพื่อให้เข้ากับสังคมโลกในยุคแห่งดิจิทัลเทคโนโลยี (Digital technology)

คติพจน์
"สร้างความโดดเด่นทางด้านภาษา ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมที่ยั่งยืน สู่ความเป็นสากลของโลกปัจจุบัน"

ค่านิยมหลัก HUSOC
H Harmony ความสามัคคีกลมเกลียว ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
U Uniqueness ความเป็นเอกลักษณ์ มีลักษณะเฉพาะ
S Service mind มีจิตอาสา จิตบริหาร
O Originality มีความคิดริเริ่ม
C Capability มีประสิทธิภาพ มีความสามารถ