ระบบจัดเก็บเอกสารงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (Bachelor of Arts Program in Tourism)

รายงานการประเมินตนเอง

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา 2564

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (Bachelor of Arts in Community Development)

รายงานการประเมินตนเอง

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา 2564

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล (Bachelor of Arts Program in Western Music)

รายงานการประเมินตนเอง

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา 2564

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (Bachelor of Laws Program)

รายงานการประเมินตนเอง

ปีการศึกษา 2564

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา 2564

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (Bachelor of Arts Program in English)

รายงานการประเมินตนเอง

ปีการศึกษา 2564

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา 2564

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (Bachelor of Arts Program in Business English)

รายงานการประเมินตนเอง

ปีการศึกษา 2564

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา 2564

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ (Bachelor of Arts French for Service Industry)

รายงานการประเมินตนเอง

ปีการศึกษา 2564

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา 2564

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี (Bachelor of Arts Program in Korea)

รายงานการประเมินตนเอง

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา 2564

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (Bachelor of Arts Program in Chinese)

รายงานการประเมินตนเอง

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา 2564

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (Bachelor of Arts Program in Japanese)

รายงานการประเมินตนเอง

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา 2564

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (Bachelor of Arts Program in Thai)

รายงานการประเมินตนเอง

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา 2564

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (Bachelor of Science Program in Geography and Geoinformatics )

รายงานการประเมินตนเอง

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา 2564

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (Bachelor of Public Administration Program in Public Administration)

รายงานการประเมินตนเอง

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (Bachelor of Arts Program in Arts and Design)

รายงานการประเมินตนเอง

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา 2564

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง (Bachelor of Arts Program in Performing Arts)

รายงานการประเมินตนเอง

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา 2564

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา (Bachelor of Arts Program in Cultural Studies)

รายงานการประเมินตนเอง

ปีการศึกษา 2564

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา 2564

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (Bachelor of Arts (Information and Library Science)

รายงานการประเมินตนเอง

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา 2564