ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
...
รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สะสอง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทรศัพท์ : 08-1472-1919
...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพร จาดยางโทน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
โทรศัพท์ : 08-3571-2465
...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวัฒน์ โสมดี
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรมทางสังคม
โทรศัพท์ : 09-6215-2229
...
อาจารย์ ดร.เสกสรร ท้าวทุมมา
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
โทรศัพท์ : 08-6918-2929

...
อาจารย์ ดร.วรสุดา วัฒนวงศ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 08-1681-8165
...
อาจารย์ ดร.รณวีร์ พาผล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิลปวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 08-1439-0724