ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
...
รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สะสอง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพร จาดยางโทน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวัฒน์ โสมดี
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรมทางสังคม
...
อาจารย์ ดร.เสกสรร ท้าวทุมมา
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

...
อาจารย์ ดร.วรสุดา วัฒนวงศ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและบริการชุมชน
...
อาจารย์ ดร.รณวีร์ พาผล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิลปวัฒนธรรม