ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
...
รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สะสอง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพร จาดยางโทน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
...
อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการชุมชน
...
อาจารย์ ดร.เสกสรร ท้าวทุมมา
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วางแผน
และประกันคุณภาพการศึกษา