คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

...
ประธานกรรมการ
...
รองประธานกรรมการ
...
กรรมการ
...
กรรมการ
...
กรรมการ
...
กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว

...
...

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

... ประธานกรรมการ
...
รองประธานกรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการ
...
กรรมการ
... กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

... ประธานกรรมการ
...
รองประธานกรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

...
ประธานกรรมการ
...
รองประธานกรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ

... ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ

...

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี

... ประธานกรรมการ
...
รองประธานกรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการ
...
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

... ประธานกรรมการ
...
รองประธานกรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน

...
...

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

... ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

...
...
...

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

... ประธานกรรมการ
...
รองประธานกรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย

...
...
...
...
...
...
...
...

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง

...
ประธานกรรมการ
...
รองประธานกรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์สาขาวิชาศิลปะการแสดง

...

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา

... ประธานกรรมการ
...
รองประธานกรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

... ประธานกรรมการ
...
รองประธานกรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

...

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา

...
ประธานกรรมการ
...
รองประธานกรรมการ
...
กรรมการ
...
กรรมการ
... กรรมการ
...
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

... ประธานกรรมการ
...
รองประธานกรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

... ประธานกรรมการ
...
รองประธานกรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

... ประธานกรรมการ
...
รองประธานกรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

...
ประธานกรรมการ
...
รองประธานกรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา

...
ประธานกรรมการ
...
รองประธานกรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

... ประธานกรรมการ
...
รองประธานกรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการและเลขานุการ

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

... ประธานกรรมการ
...
รองประธานกรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์

...
...
...

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

...
ประธานกรรมการ
...
รองประธานกรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการและเลขานุการ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
...
ประธานกรรมการ
...
กรรมการ
...
กรรมการ
...
กรรมการ
... กรรมการ
...
กรรมการและเลขานุการb>

อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

...

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล

... ประธานกรรมการ
...
รองประธานกรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

... ประธานกรรมการ
...
รองประธานกรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการ
... กรรมการและเลขานุการ

ระดับปริญญาโท
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา

... ประธานกรรมการ
...
รองประธานกรรมการ
...
กรรมการ
...
กรรมการ
... กรรมการและเลขานุการ