ศูนย์สนับสนุนการขับเคลื่อนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชาติพันธุ์ศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านดนตรีและนาฏศิลป์ล้านนา