งานนโยบายและแผน
แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระยะ 6 ปี (พ.ศ.2565-2570) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566)